Артистер

Репрессия - лат. repressio - басып-жаншу - бүтіндей жою, басып- жаншу мақсатында жүргізілетін. Цирк(лат. cіrcus — дәлме-дәл, шеңбер) — сахналық өнердің бір түрі. Цирк өнері асқан ептілік. Бір қонып, бір секектеп, Атым менің көкек! - деп. Керек болса саған жаз Келдім дейді жетектеп. БІРІНШІ ТАРАУДА. Оқушы шығарманың бас кейіпкерімен, яғни менімен танысады. Менің атым.

Links to Important Stuff

Links